Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης για την Halogen Systems, Inc.

Προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης για τα αγαθά που κατασκευάζονται ή/και παρέχονται και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Halogen Systems, Inc. ("HSI") και πωλούνται στον αρχικό αγοραστή τους ("Αγοραστής"). Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στο παρόν, ο όρος "HSI" περιλαμβάνει μόνο την Halogen Systems, Inc. Εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά σε προηγουμένως εκτελεσθείσα γραπτή συμφωνία αγοράς υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της HSI και του αγοραστή, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης καθορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ένδικα μέσα της HSI και του αγοραστή που ισχύουν για την παρούσα προσφορά και κάθε προκύπτουσα παραγγελία ή σύμβαση για την πώληση αγαθών ή/και υπηρεσιών της HSI ("Προϊόντα").

 

1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης περιέχονται απευθείας ή/και μέσω παραπομπής στην προσφορά της HSI, στην επιβεβαίωση παραγγελίας και στα έγγραφα τιμολογίου. Η πρώτη από τις ακόλουθες πράξεις συνιστά αποδοχή της προσφοράς της HSI και όχι αντιπροσφορά και δημιουργεί σύμβαση πώλησης ("Σύμβαση") σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις: (i) έκδοση εγγράφου παραγγελίας από τον Αγοραστή έναντι της προσφοράς της HSI, (ii) επιβεβαίωση της παραγγελίας του Αγοραστή από την HSI, ή (iii) έναρξη οποιασδήποτε εκτέλεσης από την HSI σύμφωνα με την παραγγελία του Αγοραστή. Οι διατάξεις που περιέχονται στα έγγραφα αγοράς του Αγοραστή (συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών ηλεκτρονικού εμπορίου) και τροποποιούν ουσιωδώς, προσθέτουν ή αφαιρούν από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης δεν αποτελούν μέρος της Σύμβασης.

2. ΑΚΥΡΩΣΗ:

Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει παραγγελίες αγαθών που υπόκεινται σε δίκαιες χρεώσεις για τα έξοδα της HSI, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων χειρισμού, επιθεώρησης, ανανέωσης αποθεμάτων, μεταφοράς και τιμολόγησης, όπως ισχύουν, μόνο εάν ο Αγοραστής επιστρέψει τα εν λόγω αγαθά στην HSI με έξοδα του Αγοραστή εντός 30 ημερών από την παράδοση και στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε. Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε παραγγελίας πριν από την παράδοση χωρίς ευθύνη, εάν η παραγγελία περιλαμβάνει προϊόντα που ο Πωλητής κρίνει ότι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εξαγωγής, ασφάλειας, τοπικής πιστοποίησης ή άλλες ισχύουσες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί, EX Work, από τις εγκαταστάσεις της HSI που βρίσκονται στο Reno, Nevada , Ηνωμένες Πολιτείες. Ο νόμιμος τίτλος κυριότητας και ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς μεταβιβάζονται στον Αγοραστή κατά τη μεταβίβαση στον πρώτο μεταφορέα. Η HSI θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παραδώσει τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν εντός του χρόνου που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση ή, εάν δεν ορίζεται χρόνος, εντός του συνήθους χρόνου παράδοσης της HSI που είναι απαραίτητος για την παράδοση των πωλούμενων προϊόντων. Κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με τον αγοραστή και με πρόσθετη χρέωση, η HSI θα παραδώσει τα προϊόντα με ταχεία παράδοση. Οι συνήθεις ώρες παράδοσης των υπηρεσιών είναι 8 π.μ. - 5 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ:

Ο Αγοραστής θα επιθεωρεί και θα αποδέχεται αμέσως τα προϊόντα που παραδίδονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση μετά την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που τα Προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ο Αγοραστής θα ενημερώσει αμέσως την HSI εγγράφως για την εν λόγω μη συμμόρφωση. Η HSI θα έχει μια εύλογη ευκαιρία να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το μη συμμορφούμενο προϊόν κατ' επιλογή της. Ο Αγοραστής θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τα προϊόντα που παραδόθηκαν και ότι έχει παραιτηθεί από κάθε τέτοια μη συμμόρφωση, εάν η HSI δεν λάβει γραπτή ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση.

5. ΤΙΜΈΣ & ΜΕΓΈΘΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ:

Όλες οι τιμές είναι σε δολάρια ΗΠΑ και βασίζονται στην παράδοση όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε χρεώσεις για υπηρεσίες όπως ασφάλιση, μεσιτικά τέλη, φόρους πωλήσεων, χρήσης, απογραφής ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς, ειδικά τέλη χρηματοδότησης, φόρους ΦΠΑ, εισοδήματος ή δικαιωμάτων που επιβάλλονται εκτός των ΗΠΑ, προξενικά τέλη, ειδικές άδειες ή εγκρίσεις ή άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται κατά την παραγωγή, πώληση, διανομή ή παράδοση των Προϊόντων. Ο Αγοραστής είτε θα καταβάλει όλες αυτές τις επιβαρύνσεις είτε θα παράσχει στην HSI αποδεκτά πιστοποιητικά απαλλαγής, η οποία υποχρέωση επιβιώνει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η HSI διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει ελάχιστα µεγέθη παραγγελίας και θα ενηµερώνει τον Αγοραστή σχετικά.

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σε δολάρια ΗΠΑ Τα τιμολόγια για όλες τις άλλες παραγγελίες είναι πληρωτέα σε ΝΕΤ 30 ΗΜΕΡΕΣ από την ημερομηνία του τιμολογίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη καθυστερήσεις για επιθεώρηση ή μεταφορά, με πληρωμές που πρέπει να γίνονται με επιταγή προς την Halogen Systems, Inc. στην παραπάνω διεύθυνση ή με έμβασμα στο λογαριασμό που αναφέρεται στο μπροστινό μέρος του τιμολογίου της HSI. Για τους πελάτες που δεν έχουν καθιερωμένη πίστωση, η HSI μπορεί να απαιτήσει πληρωμή με μετρητά ή πιστωτική κάρτα πριν από την παράδοση. Σε περίπτωση που οι πληρωμές δεν πραγματοποιηθούν ή δεν πραγματοποιηθούν εγκαίρως, η HSI μπορεί, εκτός από όλα τα άλλα ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο, είτε: (α) να κηρύξει έκπτωτο τον Αγοραστή και να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση λόγω αθέτησης- (β) να παρακρατήσει μελλοντικές αποστολές έως ότου εξοφληθούν οι καθυστερούμενες πληρωμές- (γ) να παραδώσει μελλοντικές αποστολές με μετρητά με παραγγελία ή προκαταβολικά, ακόμη και μετά την αποκατάσταση της καθυστέρησης, (δ) να χρεώνει τόκους επί της καθυστέρησης με επιτόκιο 1-1/2% ανά μήνα ή το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο επιτόκιο, εάν είναι χαμηλότερο, για κάθε μήνα ή μέρος αυτού της καθυστέρησης πληρωμής συν τα ισχύοντα έξοδα αποθήκευσης και/ή έξοδα μεταφοράς αποθεμάτων- (ε) να επανακαταλαμβάνει τα προϊόντα για τα οποία δεν έχει γίνει πληρωμή- (στ) να ανακτά όλα τα έξοδα είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών- ή (ζ) να συνδυάζει οποιαδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα και μέσα όπως είναι εφικτό και επιτρέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση που η οικονομική ευθύνη του Αγοραστή δεν είναι ικανοποιητική για την HSI κατά την εύλογη κρίση της, η HSI μπορεί να απαιτήσει πληρωμή σε μετρητά ή άλλη εγγύηση. Εάν ο Αγοραστής δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, η HSI μπορεί να θεωρήσει την εν λόγω αποτυχία ως εύλογο λόγο για την αποκήρυξη της παρούσας σύμβασης, οπότε η HSI οφείλει τα έξοδα ακύρωσης της HSI. Ο Αγοραστής παραχωρεί στην HSI εμπράγματο δικαίωμα ασφαλείας επί των προϊόντων για την εξασφάλιση της πλήρους πληρωμής, η οποία πληρωμή αποδεσμεύει το εμπράγματο δικαίωμα ασφαλείας, αλλά μόνο εάν οι πληρωμές αυτές δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποτρέψιμη μεταβίβαση σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα των ΗΠΑ ή άλλους εφαρμοστέους νόμους. Η αφερεγγυότητα του Αγοραστή, η πτώχευση, η εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών ή η διάλυση ή ο τερματισμός της ύπαρξης του Αγοραστή συνιστά αθέτηση υποχρέωσης βάσει της παρούσας σύμβασης και παρέχει στην HSI όλα τα ένδικα μέσα ενός εξασφαλισμένου μέρους βάσει του U.C.C., καθώς και τα ένδικα μέσα που αναφέρονται ανωτέρω για καθυστερημένη πληρωμή ή μη πληρωμή. Βλ. ¶20 για περαιτέρω απαιτήσεις για την ηλεκτρονική μεταφορά.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΎΗΣΗ:

Η HSI εγγυάται ότι τα προϊόντα που πωλούνται δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα υλικού και κατασκευής και ότι, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή, θα συμμορφώνονται με οποιαδήποτε ρητή γραπτή εγγύηση που αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα που αγοράστηκαν, η οποία για τα περισσότερα όργανα της HSI ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την παράδοση ή τη θέση σε λειτουργία (όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο). Η HSI εγγυάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένες από κατασκευαστικά ελαττώματα για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Τα ανταλλακτικά που παρέχονται από την HSI κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να είναι καινούργια ή ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά που λειτουργούν ισοδύναμα με καινούργια ανταλλακτικά. Οποιαδήποτε μη λειτουργικά μέρη που επισκευάζονται από την HSI περιέρχονται στην κυριότητα της HSI. Με το παρόν αποκλείονται όλες οι άλλες εγγυήσεις, εγγυήσεις, όροι και παραστάσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, που απορρέουν από οποιοδήποτε νόμο, νομοθεσία, εμπορική χρήση ή άλλως πως, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η μόνη λύση για τα προϊόντα που δεν πληρούν την παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι η αντικατάσταση, η πίστωση ή η επιστροφή της τιμής αγοράς. Αυτό το ένδικο μέσο δεν θα θεωρείται ως αδυναμία εκπλήρωσης του σκοπού, εφόσον η HSI είναι πρόθυμη να παράσχει την εν λόγω αντικατάσταση, πίστωση ή επιστροφή χρημάτων.

8. ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ:

Η αποζημίωση ισχύει για ένα συμβαλλόμενο μέρος και για τους νόμιμους διαδόχους, τους εκδοχείς, τους συνεργάτες, τους διευθυντές, τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους του ("αποζημιούμενα μέρη"). Η HSI είναι υπεύθυνη και θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει και θα κρατήσει αβλαβή τα Αποζημιωμένα Μέρη του Αγοραστή έναντι όλων των απωλειών, αξιώσεων, εξόδων ή ζημιών που μπορεί να προκύψουν από ατύχημα, τραυματισμό, ζημία ή θάνατο λόγω παραβίασης της Περιορισμένης Εγγύησης από την HSI. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος και θα υπερασπίζεται, θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει τα αποζημιωθέντα μέρη της HSI από όλες τις απώλειες, αξιώσεις, έξοδα ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από ατύχημα, τραυματισμό, ζημία ή θάνατο λόγω αμέλειας, κακής χρήσης ή κακής εφαρμογής οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών, παραβίασης του νόμου ή παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας σύμβασης από τον Αγοραστή, τις θυγατρικές του ή όσους απασχολούνται από αυτούς, ελέγχονται από αυτούς ή βρίσκονται σε σχέση συνεργασίας με αυτούς. Η ασυλία του Αγοραστή όσον αφορά την αποζημίωση των εργαζομένων, εάν υπάρχει, δεν αποκλείει ούτε περιορίζει τις υποχρεώσεις αποζημίωσης.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ:

Με την επιφύλαξη όλων των περιορισμών ευθύνης που προβλέπονται στο παρόν, η HSI θα αποζημιώσει τον Αγοραστή, σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα σχεδιασμού ή κατασκευής της HSI, από οποιαδήποτε και όλες τις αποζημιώσεις και τα έξοδα που θα καθοριστούν οριστικά από αρμόδιο δικαστήριο σε οποιαδήποτε αγωγή για παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος των ΗΠΑ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας (ή ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα που η HSI πωλεί στον Αγοραστή για τελική χρήση σε κράτος μέλος της Ε.Ε.) που έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία παράδοσης, αποκλειστικά και μόνο λόγω της πώλησης ή της κανονικής χρήσης οποιωνδήποτε προϊόντων που πωλούνται στον Αγοραστή και ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ HALAGON SYSTEMS, INC. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ από εύλογα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Αγοραστής για την υπεράσπιση της εν λόγω αγωγής, εάν η HSI δεν αναλάβει την υπεράσπισή της, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής ενημερώνει αμέσως την HSI για την εν λόγω αγωγή και προσφέρει στην HSI είτε (i) τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης της εν λόγω αγωγής όταν εμπλέκονται μόνο προϊόντα της HSI, είτε (ii) το δικαίωμα συμμετοχής στην υπεράσπιση της εν λόγω αγωγής όταν εμπλέκονται και άλλα προϊόντα εκτός από αυτά της HSI. Η εγγύηση της HSI όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρήσης ισχύει μόνο για παραβιάσεις που προκύπτουν αποκλειστικά από την εγγενή λειτουργία των προϊόντων σύμφωνα με τις εφαρμογές τους, όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές της HSI. Σε περίπτωση που τα Προϊόντα σε μια τέτοια αγωγή κριθεί ότι συνιστούν παραβίαση και απαγορευτεί η χρήση των Προϊόντων, η HSI, με δικά της έξοδα και κατ' επιλογή της, είτε θα εξασφαλίσει στον Αγοραστή το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα εν λόγω Προϊόντα ή θα τα αντικαταστήσει με προϊόντα που δεν παραβιάζουν, ή θα τα τροποποιήσει ώστε να μην παραβιάζουν, είτε θα αφαιρέσει τα Προϊόντα και θα επιστρέψει την τιμή αγοράς (αναλογικά για την απόσβεση) και τα έξοδα μεταφοράς τους. Τα ανωτέρω δηλώνουν το σύνολο της ευθύνης της HSI για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τα προϊόντα. Περαιτέρω, στον ίδιο βαθμό που ορίζεται στην ανωτέρω υποχρέωση της HSI προς τον Αγοραστή, ο Αγοραστής συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την HSI για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με (x) οποιαδήποτε προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με το σχέδιο του Αγοραστή, (y) υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Αγοραστή, ή (z) τα Προϊόντα της HSI όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες συσκευές, εξαρτήματα ή λογισμικό που δεν παρέχονται από την HSI.

10. ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΤΙΚΈΤΕΣ:

Ο αγοραστής συμφωνεί να μην αφαιρέσει ή να μεταβάλει οποιαδήποτε ένδειξη κατασκευαστικής προέλευσης ή αριθμούς ευρεσιτεχνίας που περιέχονται πάνω ή μέσα στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σειριακών αριθμών ή των εμπορικών σημάτων στις πινακίδες τύπου ή στα χυτά, χυτά ή μηχανικά επεξεργασμένα εξαρτήματα.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ- ΑΠΌΡΡΗΤΟ:

Ως "πληροφορίες ιδιοκτησίας" νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες, τεχνικά δεδομένα ή τεχνογνωσία σε όλες τις μορφές, είτε τεκμηριωμένες, είτε περιέχονται σε μηχανικά αναγνώσιμα ή φυσικά στοιχεία, είτε σε έργα μάσκας ή έργα τέχνης, είτε με άλλο τρόπο, τις οποίες η HSI θεωρεί ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγχειριδίων σέρβις και συντήρησης. Ο αγοραστής και οι πελάτες, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί του θα τηρούν εμπιστευτικές όλες αυτές τις πληροφορίες ιδιοκτησίας που αποκτούν άμεσα ή έμμεσα από την HSI και δεν θα τις μεταβιβάζουν ή αποκαλύπτουν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HSI, ούτε θα τις χρησιμοποιούν για την κατασκευή, προμήθεια, συντήρηση ή βαθμονόμηση των προϊόντων ή οποιωνδήποτε παρόμοιων προϊόντων, ούτε θα προκαλούν την κατασκευή, συντήρηση ή βαθμονόμηση τέτοιων προϊόντων από ή την προμήθεια από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ούτε θα τις αναπαράγουν ή θα τις οικειοποιούνται με άλλο τρόπο. Όλες αυτές οι πληροφορίες ιδιοκτησίας παραμένουν ιδιοκτησία της HSI. Κανένα δικαίωμα ή άδεια δεν χορηγείται στον Αγοραστή ή στους πελάτες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του, ρητά ή σιωπηρά, σε σχέση με τις ιδιόκτητες πληροφορίες ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας της HSI, εκτός από τις περιορισμένες άδειες χρήσης που συνεπάγεται ο νόμος. Η HSI θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της, που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.halogensystems.com/ privacypolicy.

12. ΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΧΡΕΏΣΕΙΣ:

Η HSI διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές ή βελτιώσεις στο σχεδιασμό οποιωνδήποτε προϊόντων της ίδιας γενικής κατηγορίας με τα προϊόντα που παραδίδονται βάσει του παρόντος, χωρίς να φέρει ευθύνη ή υποχρέωση να ενσωματώσει τις εν λόγω αλλαγές ή βελτιώσεις στα προϊόντα που παραγγέλνει ο Αγοραστής, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως πριν από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Οι υπηρεσίες που πρέπει να εκτελεστούν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις για εργασία, ταξίδια και ανταλλακτικά: (β) ζημία που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση ή χειρισμό, ατύχημα, αμέλεια, υπερπήδηση ρεύματος ή λειτουργία σε περιβάλλον ή με τρόπο που το όργανο δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ή δεν είναι σύμφωνο με τα εγχειρίδια λειτουργίας της HSI, (γ) χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν παρέχονται από την HSI- (δ) ζημία που προκύπτει από πολεμικές, τρομοκρατικές ή φυσικές ενέργειες- (ε) υπηρεσίες εκτός των συνήθων ωρών λειτουργίας- (στ) προκαταρκτικές εργασίες στο χώρο που δεν έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την πρόταση- ή (ζ) οποιεσδήποτε επισκευές που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός πληροί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κατά την ενεργοποίηση μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΧΡΉΣΗΣ:

Ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει κανένα Προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που προσδιορίζονται στους καταλόγους και τη βιβλιογραφία της HSI ως προβλεπόμενες χρήσεις. Εκτός εάν η HSI έχει ενημερώσει εγγράφως τον Αγοραστή, σε καμία περίπτωση ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει προϊόντα σε φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, τρόφιμα ή καλλυντικά ή ιατρικές εφαρμογές για ανθρώπους ή ζώα. Σε καμία περίπτωση ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε εφαρμογή οποιοδήποτε Προϊόν που απαιτεί έγκριση FDA 510(k), εκτός εάν και μόνο στο βαθμό που το Προϊόν διαθέτει τέτοια έγκριση. Ο Αγοραστής δεν θα πωλεί, μεταφέρει, εξάγει ή επανεξάγει προϊόντα ή τεχνολογία της HSI για χρήση σε δραστηριότητες που αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη χρήση ή την αποθήκευση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων ή πυραύλων, ούτε θα χρησιμοποιεί προϊόντα ή τεχνολογία της HSI σε εγκαταστάσεις που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τέτοια όπλα.

14. ΆΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ:

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών εξαγωγής ή εισαγωγής. Ο Αγοραστής θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την εγκατάσταση ή τη χρήση όλων των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ελέγχου εισαγωγών και εξαγωγών των ΗΠΑ, της Ε.Ε. και οποιασδήποτε άλλης χώρας που έχει την κατάλληλη δικαιοδοσία, και θα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες εξαγωγής σε σχέση με κάθε μεταγενέστερη εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταφορά και χρήση όλων των Προϊόντων και της τεχνολογίας που παραδίδονται. Ο Αγοραστής θα συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς, εθνικούς και άλλους νόμους όλων των δικαιοδοσιών παγκοσμίως που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, της δωροδοκίας, του εκβιασμού, της μίζας ή παρόμοιων θεμάτων που ισχύουν για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αγοραστή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του νόμου περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό των ΗΠΑ του 1977, όπως τροποποιήθηκε ("FCPA"). Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι δεν θα προσφερθεί, υποσχεθεί, καταβληθεί ή μεταβιβαστεί, άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, καμία χρηματική πληρωμή ή παροχή οποιασδήποτε αξίας σε οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο, κυβερνητικό υπάλληλο ή υπάλληλο εταιρείας που ανήκει εν μέρει σε κυβέρνηση, πολιτικό κόμμα, αξιωματούχο πολιτικού κόμματος, ή υποψήφιος για οποιοδήποτε κυβερνητικό αξίωμα ή αξίωμα πολιτικού κόμματος, για να παρακινήσει τους εν λόγω οργανισμούς ή πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν την εξουσία ή την επιρροή τους για να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα για τον Αγοραστή ή για την HSI, ή τα οποία με άλλο τρόπο συνιστούν ή έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα δημόσια ή εμπορική δωροδοκία, αποδοχή ή συναίνεση σε εκβιασμό, μίζες ή άλλα παράνομα ή αθέμιτα μέσα για την απόκτηση επιχειρήσεων ή οποιουδήποτε αθέμιτου πλεονεκτήματος, σε σχέση με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του Αγοραστή που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση. Η HSI ζητά από τον Αγοραστή να "μιλήσει!" εάν γνωρίζει οποιαδήποτε παραβίαση νόμου, κανονισμού ή των Προτύπων Δεοντολογίας μας ("ΠΔΔ") σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

15. ΣΧΈΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ:

Ο αγοραστής δεν είναι πράκτορας ή αντιπρόσωπος της HSI και δεν θα παρουσιάζεται ως τέτοιος σε καμία περίπτωση, εκτός εάν και στο βαθμό που έχει ελεγχθεί επίσημα από το τμήμα συμμόρφωσης της HSI και έχει λάβει ξεχωριστή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιστολή από την HSI, η οποία καθορίζει το εύρος και τους περιορισμούς της εν λόγω εξουσιοδότησης.

16. ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΤΖΟΥΡΑΣ:

Η HSI απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας σύμβασης στον βαθμό που προκαλείται από πράξεις ή παραλείψεις που είναι πέραν του ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κυβερνητικών εμπάργκο, αποκλεισμών, κατασχέσεων ή δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, καθυστερήσεων ή αρνήσεων χορήγησης άδειας εξαγωγής ή εισαγωγής ή αναστολής ή ανάκλησής της, ή οποιωνδήποτε άλλων πράξεων οποιασδήποτε κυβέρνησης, πυρκαγιές, πλημμύρες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή οποιεσδήποτε άλλες θεομηνίες, καραντίνας, απεργίες ή αποκλεισμοί εργαζομένων, ταραχές, διαμάχες, εξεγέρσεις, ανυπακοή ή πράξεις εγκληματιών ή τρομοκρατών, πόλεμος, ελλείψεις υλικών ή καθυστερήσεις στις παραδόσεις στην HSI από τρίτους. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε περίπτωσης ανωτέρας βίας, η προθεσμία παράδοσης, οι όροι πληρωμής και οι πληρωμές βάσει τυχόν ενέγγυων πιστώσεων θα παρατείνονται για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο καθυστέρησης. Εάν οι περιστάσεις ανωτέρας βίας παραταθούν για έξι μήνες, η HSI μπορεί, κατ' επιλογή της, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση χωρίς ποινή και χωρίς να θεωρηθεί ότι έχει αθετήσει ή παραβιάσει τη σύμβαση.

17. ΜΗ ΕΚΧΏΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ:

Ο αγοραστής δεν θα μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα που απορρέουν από αυτήν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HSI. Η παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο που περιέχεται σε αυτήν ή η παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση των όρων ή προϋποθέσεων της παρούσας σύμβασης δεν θα ερμηνεύεται ως μεταγενέστερη παραίτηση από οποιουσδήποτε τέτοιους όρους, προϋποθέσεις, δικαιώματα ή προνόμια, και τα ίδια θα συνεχίσουν και θα παραμείνουν σε ισχύ σαν να μην είχε υπάρξει παραίτηση.

18. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ):
Τόσο ο αγοραστής όσο και η HSI αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος τραπεζικής απάτης όταν άτομα που παριστάνουν την επιχείρηση απαιτούν πληρωμή βάσει νέων τραπεζικών ή ταχυδρομικών οδηγιών. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, ο Αγοραστής πρέπει να επιβεβαιώσει προφορικά κάθε νέα ή αλλαγμένη τραπεζική μεταφορά ή οδηγίες αποστολής, καλώντας την HSI στο +1-775-832-0495 και μιλώντας με τον υπεύθυνο πιστώσεων της HSI, πριν ταχυδρομήσει ή μεταφέρει χρήματα χρησιμοποιώντας τις νέες οδηγίες. Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι δεν θα επιβάλλουν αλλαγές στις οδηγίες αποστολής ή τραπεζικής μεταφοράς και δεν θα απαιτούν άμεση πληρωμή βάσει των νέων οδηγιών, αλλά θα παρέχουν μια περίοδο χάριτος δέκα (10) ημερών για την επαλήθευση τυχόν αλλαγών στις οδηγίες πληρωμής πριν από την πληρωμή νέων ή εκκρεμών πληρωμών βάσει των νέων οδηγιών.

19. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Κανένα από τα αποζημιωθέντα μέρη της HSI δεν θα ευθύνεται έναντι του Αγοραστή σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ειδική, τριπλή, τυχαία ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ζημιών ή απώλειας περιουσίας εκτός από τα προϊόντα που αγοράζονται βάσει του παρόντος, ζημιών που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση, επισκευή ή αντικατάσταση, διαφυγόντων κερδών, εσόδων ή ευκαιριών, απώλεια χρήσης- απώλειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των προϊόντων ή με ανακριβείς μετρήσεις ή αναφορές- το κόστος των υποκατάστατων προϊόντων- ή αξιώσεις των πελατών του Αγοραστή για τέτοιες ζημίες, ανεξάρτητα από το πώς προκλήθηκαν και αν βασίζονται σε εγγύηση, σύμβαση ή/και αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, της αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης). Η συνολική ευθύνη των αποζημιούμενων μερών της HSI που απορρέει από την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση του παρόντος ή από τις υποχρεώσεις της HSI σε σχέση με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την πώληση, την παράδοση ή/και τη χρήση των προϊόντων δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση συνολικά ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού που έχει πράγματι καταβληθεί στην HSI για τα προϊόντα που παραδόθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος.

20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ:

Η κατασκευή, η ερμηνεία και η εκτέλεση, καθώς και όλες οι συναλλαγές διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Νεβάδα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές ή οι νόμοι της σχετικά με τις συγκρούσεις νόμων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης παραβιάζει ομοσπονδιακά, πολιτειακά ή τοπικά νομοθετήματα ή κανονισμούς των χωρών που έχουν δικαιοδοσία για την παρούσα συναλλαγή ή είναι παράνομη για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη αυτοδιαγράφεται χωρίς να επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά και εγγράφως διαφορετικά μεταξύ της HSI και του Αγοραστή, οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, η οποία δεν επιλύεται από τα μέρη, θα εκδικάζεται κατά σειρά προτίμησης από αρμόδιο δικαστήριο (i) στην Πολιτεία της Νεβάδα, Η.Π.Α.

21. ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ & ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ:

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης συμφωνίας ή δήλωσης, προφορικής ή γραπτής. Καμία αλλαγή ή τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν δεσμεύει την HSI, εκτός εάν υπάρχει γραπτή πράξη που αναφέρει ρητά ότι τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της HSI. Η HSI απορρίπτει οποτεδήποτε οποιουσδήποτε πρόσθετους ή ασυμβίβαστους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης που προσφέρονται από τον αγοραστή.